• +(995) 558 44 55 66
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)

  საზოგადოებასთან ურთიერთობის დაგეგმვის და მართვის სრული მომსახურება

  მომსახურება აღწერა დრო ფასი
  PR კამპანიების დაგეგმვა და მართვა
  • არსებული სიტუაციის გაანალიზება;
  • კრეატიური PR იდეების მოფიქრება;
  • მიზნობრივი ჯგუფების და დაინტერესებული მხარეების განსაზღვრა;
  • სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება;
  • ტრადიციული და ახალი მედიის კამპანიაში ინტეგრირება;
  • შეფასება და მონიტორინგი.
  7 დღე 2850 ლარიდან
  PR - საკომუნიკაციო გეგმის მომზადება და განხორციელება
  • სიტუაციური ანალიზის მომზადება;
  • მიზნების და მიზნობრივი ჯგუფების, ასევე დაინტერესებული მხარების, იდენტიფიცირება;
  • სტრატეგიის განსაზღვრა;
  • გზავნილების და საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა;
  • ყველა ტიპის ტაქტიკის/აქტივობების იდენტიფიცირება;
  • შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება;
  • სამოქმედო გეგმის შედგენა და განხორციელება.
  7 დღე 2850 ლარიდან
  კრიზისული კომუნიკაციის გეგმის შემუშავება და განხორციელება

  ანიტიკრიზისული გეგმის შედგენა, რომელიც მოიცავს:

  • სიტუაციის ანალიზის მომზადებას;
  • მიზნობრივი ჯგუფების და დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირებას;
  • სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და მართვას.
  8 დღე 2850 ლარიდან
  შიდა კორპორაციული PR მოდელის შემუშავება და მართვა
  • კორპორაციული კულტურის ჩამოყალიბება და მართვა;
  • სამოტივაციო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება;
  • ტრენინგების, სემინარების და საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის, განყოფილების სტრუქტურის ჩამოყალიბება და კონსულტირება.
  6 დღე 2250 ლარიდან